Pozew o WIBOR – Kto może wytoczyć sprawę przeciwko bankowi i na jakiej podstawie?

Okazuje się, że konflikt banków dotychczasowymi kredytobiorcami nie ogranicza się wyłącznie do spraw frankowych. Do walczących o swoje prawa Frankowiczów coraz śmielej dołączają kredytobiorcy posiadający zobowiązania w rodzimej walucie – złotówce. Złotówkowicze udowadniają przed sądem, że ich umowy kredytowe są również obarczone niedozwolonymi przez prawo klauzulami.

Liczba pozwów w sprawach o WIBOR stale rośnie. To sprawia, że coraz więcej kredytobiorców zastanawia się, kto może wytoczyć sprawę przeciwko bankowi? Na jakiej podstawie? Jakie są szanse na wygraną? 

Pozew o WIBOR – O co chodzi?

WIBOR (czyli Warsaw Interbank Offered Rate) to średnia stawka procentowa po jakiej banki komercyjne udzielają pożyczek innym bankom. Wysokość wskaźnika WIBOR jest określana codziennie, jednak na potrzeby wyliczania oprocentowania kredytów stosuje się wskaźniki z różnych przedziałów czasowych (1M – WIBOR jednomiesięczny, 3M – WIBOR kwartalny, 6M WIBOR półroczny). Wskaźnik WIBOR, wraz z marżą banku, jest obecnie powszechnie używanym składnikiem w formułach służących do obliczania wysokości oprocentowania kredytu.Wysokość WIBOR zależy między innymi od referencyjnej stopy procentowej, która od jesieni 2021 roku była stopniowo podnoszona przez prezesa NBP z powodu rosnącej inflacji. W rezultacie wzrost WIBOR spowodował znaczne zwiększenie rat kredytowych.

Co ważne, wzrost miesięcznych rat kredytu nie jest głównym problemem w sprawach o WIBOR. Kontrowersje budzi to, że umowy kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu zostały skonstruowane w taki sposób, że banki przerzuciły całe ryzyko majątkowe na swoich klientów, nie ponosząc żadnych negatywnych konsekwencji finansowych w przypadku wzrostu stóp procentowych i gwałtownej inflacji.Wspomniane ryzyko ponosi jedynie kredytobiorca, co w świetle obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt. WIBOR jest ustalany bezpośrednio przez największe banki, co może prowadzić do konfliktu interesów.

Kto może wytoczyć sprawę przeciwko bankowi?

Stronami spraw o WIBOR są kredytobiorcy posiadające kredyty hipoteczne w złotówkach, oparte na zmiennej stopie procentowej związanej z WIBOR. Podstawą do wytoczenia pozwu są przede wszystkim klauzule umowne uznane za niedozwolone. Klauzule te naruszają uczciwe traktowanie konsumentów, przekładając całe ryzyko wzrostu stóp procentowych na kredytobiorcę, bez równoczesnego udziału banku w tym ryzyku.

Argumentacja opiera się w tych przypadkach na:

  • zawarciu w umowie klauzul niedozwolonych, a więc takich, które są niejasne, wprowadzające w błąd lub niesprawiedliwie przerzucają ryzyko finansowe na kredytobiorcę, 
  • braku wystarczającego poinformowania o ryzyku, a więc sytuacjach, w których instytucje finansowe nie poinformowały kredytobiorcy o ryzykach związanych z możliwością wzrostu WIBOR i jego wpływu na wysokość rat, 
  • wpływie banków na wysokość wskaźnika WIBOR, co zdaniem kredytobiorców prowadzi do konfliktu interesów. 

Pozew o WIBOR – profesjonalna pomoc Kancelarii Prawnej 

Potrzebna Ci Kancelaria WIBOR? Kancelaria Prawna Wrocław zaprasza do kontaktu. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze spraw o WIBOR. Zapewniamy kompleksową obsługę – do szczegółowej analizy prawnej umowy kredytowej, aż po reprezentację interesów naszych Klientów przed sądem.